Statut

Statut Uczniowskiego Klubu Pływackiego Manta

Statut Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Manta" Jelcz-Laskowice

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

1

Uczniowski Klub Pływacki "Manta" – Jelcz-Laskowice, zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

2

1. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Jelcz-Laskowice.

2. Siedzibą Klubu jest Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach.

3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust.4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu polega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

4

1. Klub działa zgodnie z ustawą O kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą O systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

6

Celem klubu jest:

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe pływalni oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

5. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

6. kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, kierownikiem pływalni.

8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,

2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. godne reprezentowanie barw Klubu,

4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b. niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

3. działania na szkodę Klubu,

4. rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4

Władze klubu

16

1. Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Klubu,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz nastęuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a. Z własnej inicjatywy,

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. Na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

18

1. Do wyłączenia kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalenie programów sportowej, organizacji i finansowej działalności Klubu,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

6) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. Przyjmowanie i skreślanie członków,

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obwiązującymi przepisami,

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej:

1. Władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

26

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje-zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebrania Klubu-prawo wymierzania następujących kar:

a. upomnienia,

b. nagany,

c. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,

d. wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołana się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze klubu

27

1. Na majątek Klubu składa się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

a. składki członkowskie,

b. darowizny i zapisy,

c. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,

d. dochody z majątku,

e. dochody z działalności gospodarczej,

f. inne wpływy

28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana i statusu i rozwiązanie się Klubu

 

29

Zmiany statusu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić pa podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

----

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18. 01. 1996 r. o kulturze fizycznej / Dz.U..Nr 25, poz.113/ - zatwierdzam jednolity tekst statutu stowarzyszenia pod nazwą „UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI” – MANTA Jelcz-Laskowice wpisanego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Oławie pod nr 7.

Oława, 16.03.2000r.

Starostwo Powiatowe w Oławie

ul. 3. Maja 1

55-200 Oława

----

Zarząd Uczniowskiego Klubu Pływackiego „manta” Jelcz-Laskowice informuje o zmianach w Statucie doknananych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dn. 29.01.2003 r.

Nowe brzmienie otrzymują:

Rozdział 2 p.6.3

Organizowanie zajęć sportowych, zgrupowań treningowych i obozów klimatyczno-kondycyjnych dla uczniów, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Rozdział 3 p.15.2b

Nieusprawiedliwionego nie brania udziału w działalności statutowej Klubu i nie opłacenie składek członkowskich przez okres 2 miesięcy.

Rozdział 4 p.16.2

Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu

Rozdział 4 p.17.2

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata

Rozdział 4 p.19.1

Zarząd klubu składa sięz 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza

Rozdział 4 p.19.3

Do ważności uchwał Zarządu Klubu koniczna jest obecność ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 4 p.19.4

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub Wiceprezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

~~~~~~~~~~~~